Predajcovia

Termín spustenia prihlášok: 17. 3. 2022

Termín na uzávierky prihlášok: *do 2. mája 2022

Termín ukončenia výberového konania komisiou: do 23. 5. 2022
V rámci výberového konania sa budú akceptovať len riadne vyplnené online prihlášky, ktoré spĺňajú všetky stanovené podmienky RÚVZ SR, obce Východná a organizátora.

Termín zasielania Rozhodnutia o pridelení/nepridelení predajného miesta: do 3. 6. 2022
Po výberovom konaní bude zaslané Rozhodnutie o pridelení/nepridelení predajného miesta na základe vyplnenej online prihlášky.

Termín stretnutia s úspešným uchádzačmi na Obecnom úrade vo Východnej: plánovaný termín medzi 13. – 17. 6. 2022 (deň bude včas upresnený)
Dodržiavanie povinností úspešných uchádzačov budú zmluvne zakotvené a kontrolované počas konania Folklórneho festivalu Východná 2022. Nedodržiavanie týchto podmienok bude sankcionované.

* do 8.00 hod.