Akceptujú sa len prihlášky cez elektronický systém festivalu, ktorý bude otvorený na webovej stránke FFV v priebehu februára 2023.

V rámci výberového konania sa budú akceptovať len riadne vyplnené online prihlášky, ktoré spĺňajú všetky stanovené podmienky RÚVZ SR a organizátora.

Dodržiavanie povinností bude zmluvne zakotvené a kontrolované počas konania Folklórneho festivalu Východná 2023. Nedodržiavanie týchto podmienok bude sankcionované.

Termín uzávierky prihlášok bude stanovený pri spustení systému prihlasovania.

Po výberovom konaní bude zaslané Rozhodnutie o pridelení/nepridelení predajného miesta na základe vyplnenej prihlášky začiatkom júna 2023.